Δικαιολογητικά  για την Οικονομική Προέγκριση του Δανείου

Αίτηση στεγαστικού Δανείου (Ειδικό Έντυπο Τράπεζας)

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις) ή Διαβατηρίου εν ισχύ, για κάθε ενεχόμενο στο δάνειο

Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος ή Εντύπου Ε1(με αποδεικτικό κατάθεσης)

Φωτοτυπία Τελευταίας Βεβαίωσης Αποδοχών(μόνο για μισθωτούς)

Φωτοτυπία 2 τελευταίων Εντύπων Ε3(μόνο για Ελ.Επαγγελματίες)

Φωτοτυπία 2 τελευταίων ισολογισμών Εταιρείας (μόνο για μετόχους εταιρειών Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε )

 Δικαιολογητικά για την Τελική 'Εγκριση του Δανείου

Τίτλος Κτήσης Ακινήτου (φωτοτυπία επικυρωμένου συμβολαίου)

Οικοδομική Άδεια (φωτοτυπία)

Σχέδιο Κάτοψης (φωτοτυπία θεωρημένου σχεδίου από την Πολεοδομία)

Τοπογραφικό διάγραμμα (φωτοτυπία θεωρημένου σχεδίου από την Πολεοδομία)

Έντυπο Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας (ειδικό έντυπο)

Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τη Νομική Κατάσταση του ακινήτου εξασφάλισης.

Έντυπο Προϋπολογισμού Εργασιών και Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την Εταιρεία μας.

Όλες οι Τράπεζες Δανειοδοτούν τις Κατασκευές της Εταιρείας μας.

 

Τρόπος Πληρωμής

Μετρητοίς

Προκαταβολή 20%

ΈναρξηΕργασιών 20%

Πρόοδο Εργασιών 50%

Παράδοση 10%

Διακανονισμός

Κατόπιν Συμφωνίας

Search